25/06/2024

Në fillim të hënës, do të fillojnë punët ndërtimore dhe instalimi në stacionin pagesor në Gllumovë. Stacioni do të jetë në funksionim të pjesshëm gjatë kësaj periudhe.

Trafiku do të kryhet me një regjim të përkohshëm të miratuar nga MPB-së dhe Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Punimet pritet të zgjasin gjashtë muaj. Rikonstruimi është financuar nga BERZH në vlerën 948.261,21 EUR. Realizuesi i punëve është konsorciumi Aselsan Zhikol, ndërsa mbikëqyrës është Instituti i rrugëve SHPKNJP Veles.

Në fund të muajit tetor, do të fillojë rikonstruimi edhe të stacionit pagesor në Zhelinë.