14/04/2024

Mohojmë dhe hedhim poshtë pretendimet se Fondi i Sigurimeve Pensionale dhe Invalidor është në krizë dhe shteti vonon pagesat për bankat.

Vitet e kaluara nuk ka pasur asnjë ditë vonesë në pagesën e pensioneve dhe rritja e tyre është e vazhdueshme dhe dukshëm. Transfertat në FSPI janë në kohë dhe të besueshme, edhe gjatë pandemisë Covid, kur filloi pagesa e parë e parakohshme e pensioneve.

Me ndryshimet më të fundit në Ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor, i cili ka hyrë në fuqi në mars të vitit 2022, dhe me futjen e mënyrës së re të rregullimit të pensionit, me përshtatjen në një model të kombinuar prej 50% rritje të pagës mesatare dhe 50%. rritja e kostos së jetesës së pensioneve u rrit me rreth 21%. Rregullimi i parë në shtator 2022 ishte 6.8%, i dyti në mars 2023 – 8.4% dhe parashikimi aktual për shtator 2023 – të paktën 6 për qind.

Asnjë nga këto rritje nuk ka kërcënuar stabilitetin e Fondit dhe as nuk ka penguar pagesën e rregullt të pensioneve.

Është tregues i qartë i përkushtimit ndaj qytetarëve dhe i zgjedhjes strategjike të politikave të miratuara si dhe e planifikimit afatgjatë që garanton stabilitetin e fondit pensional, por edhe sigurinë e pensionistëve.

Pensionistët janë prioritet i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në këtë qeveri u miratuan një sërë masash në ndihmë dhe mbështetje të pensionistëve dhe trendi nuk po ndalet. Propozimet nga pensionistët janë në tavolinë, po diskutohen dhe në një të ardhme të afërt do të vazhdojmë me promovimin e masave dhe paketave të reja që do të sigurojnë një jetë dinjitoze për pensionistët në të ardhmen.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale apelon që të mos krijohet frikë te pensionistët dhe të mos manipulohet me mungesën e informacionit që ata kanë, gjithçka për të siguruar masën e protestave me ngjyrë politike.