25/06/2024

Komisioni për Shëndetësi sot do të mbajë seancë në Kuvend.

Në rend dite të kësaj seance janë dy pika – Propozim ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kujdesin shëndetësor dhe Propozim ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje nga rrezatimi jonizues dhe siguria rrezatuese, të dyja me procedurë të shkurtuar.

Siç thuhet në sqarimin e publikuar në ueb faqen e Kuvendit, me Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për kujdesin shëndetësor i propozuar nga një grup deputetësh propozohen disa ndryshime në fushën e kujdesit shëndetësor stomatologjik dhe aktivitetit farmaceutik që kryhet në barnatore si lloje të veçanta të institucioneve shëndetësore, dhe dalin si rezultat i problemeve të konstatuara gjatë zbatimit praktik të Ligjit.

“Pika 1 u jep mundësinë poliklinikave ekzistuese në fushën e stomatologjisë të formojnë ordinanca të reja në përbërjen e tyre në nivelin primar ose sekondar, ndërsa ordinancat në nivelin primar mund të formojnë një ordinancë të re specialistike në nivelin sekondar në përbërjen e tyre dhe anasjelltas dhe jo si subjekt i veçantë juridik, që të vazhdojnë të punojnë si poliklinikë dhe të zhvillohen si një subjekt juridik i vetëm. Pika 2 jep mundësinë në barnatore si lloje të veçanta të institucioneve shëndetësore, përveç asaj që përmban neni 89 i Ligjit për kujdesin shëndetësor, të kryejnë edhe shërbime të tjera, që nënkuptojnë: ofrimin e informacionit dhe këshillimit, si dhe kryerjen e shërbimeve tjera dhe parandaluese që lidhen me terapinë me ilaçe të ofruara nga farmacistët si profesionistë shëndetësorë me arsim të lartë në fushën e farmacisë në një ekip me një teknik farmaceutik. Pika 3 plotëson nenin 256 të Ligjit për Kujdesin Shëndetësor, ku përcaktohen detyrat e kuvendit të Odave, si një nga detyrat e odave është miratimi i aktit për përcaktimin e çmimeve minimale të shërbimeve shëndetësore private, pra shërbimet që pacientët i paguajnë me mjete personale, parashihen me Propozim Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kujdesin shëndetësor.

Propozim ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen nga rrezatimi jonizues dhe siguria rrezatuese i propozuar nga një grup deputetësh përmban 10 pika, të cilat pritet të sigurojnë një rregullim më të përshtatshëm të fushës së menaxhimit të mbetjeve radioaktive dhe burime radioaktive të përdorura.

“Me pikën 1 shtohet përkufizim i ri në ligjin që përcakton termin Operator i depos kombëtare. Pikat 2 dhe 3 ndryshojnë titullin e pikës 6 ekzistues në ligj dhe harmonizojnë titullin Instituti i Shëndetit Publik me tekstin e dispozitës. Me pikën 4 rregullohet përshkrimi i shpenzimeve për ruajtjen e mbetjeve radioaktive dhe burimet radioaktive të përdorura përjashtohen nga kompetenca e Drejtorisë për Siguri Rrezatimi. Me pikën 5 në kapitullin IV kushtet për mbrojtje dhe siguri me nenet e reja, parashikojnë se Instituti është operatori i një depoje kombëtare për mbetjet radioaktive dhe burimet radioaktive të përdorura, parashikon dispozita për administrimin e një depoje kombëtare për burimet radioaktive të përdorura dhe dispozitat për evidencën e punës së kryer dhe dorëzimin e raporteve në Drejtori”, thuhet në zgjidhjen e propozuar ligjore.

Pika 6 e ligjit parashikon Institutin e Shëndetit Publik si operator të depove kombëtare të mbetjeve radioaktive.

“Pika 7 parasheh mbikëqyrjen nga Drejtoria. Pikat 8, 9 dhe 10 janë dispozita përfundimtare, qëndron në vendimin ligjor të propozuar.