25/06/2024

Pushteti Lokal në komunën e Tetovës duhet të angazhohet më shumë në përmirësimin e arsimit dhe të fokusohet në nevojat e nxënësve. Në lidhje me mungesën e teksteve shkollore në Tetovë, shkollat do të paraqesin numrin e teksteve për vitin e ardhshëm përmes aplikacionit elektronik. MASH do të sigurojë tirazhet e nevojshme në bazë të të dhënave të dorëzuara.

Në Tetovë, mungojnë tekste shkollore dhe në fondin ekzistues ka edhe tekste të dëmtuara. Shkollat në territorin e Tetovës nuk kanë paraqitur ose kanë dorëzuar informacione të pasakta për nevojat reale të nxënësve. Ministria e Arsimit ka kërkuar informacione për numrin e teksteve shkollore për vitin e ri shkollor, por nuk ka pasur reagim nga shkollat në Tetovë. Për të adresuar këtë problem, MASH ka vazhduar me dorëzimin e teksteve shkollore duke dorëzuar 409.458 tekste shkollore nga klasa e parë deri në të pestën, dhe së shpejti me dorëzimin e 48.254 teksteve shkollore për klasën e shtatë, tetë dhe të nëntë.

Situata në disa shkolla në Tetovë ka qenë e vështirë për shkak të mungesës së energjisë elektrike. Ministria e Arsimit ka transferuar fonde në formë të bllok-dotacioneve për të përmirësuar kushtet në shkolla. Megjithatë, ka nevojë për bashkëpunim të gjërë dhe angazhim të të gjithë aktorëve për të adresuar këto sfida dhe për të siguruar kushte të mira për më të rinjtë.