10.8 C
Skopje

Seancë e Komisionit kuvendor juridiko-ligjdhënës

Komisioni kuvendor juridiko-ligjdhënës pranë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të mbajë seancë, në të cilën duhet ta konfirmojë harmonizimin me Kushtetutën dhe me sistemin juridik të Propozim ligjit për ratifikimin e Marrëveshjes mes Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë për njohje të ndërsjellë të lejeve për operatorë të autorizuar ekonomik – siguri dhe mbrojte ((OEOS).

Mes pikave rreth të cilave duhet të prononcohet edhe propozim ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e veterinarisë, sigurisë së ushqimit dhe ushqimit të kafshëve dhe zonës fitosanitare në Ballkanin Perëndimor, propozim ligji për plotësimin e Ligjit për mjedis jetësor (I parashtruar nga: Nenad Kociq, Violeta., Maja) dhe ndryshimet e Ligjit për strehim, me procedurë të shkurtuar).